Obchodní podmínky

 OBCHODNÍ PODMÍNKY   HQelektro.cz 

   ( Platnost od 19.5.2021 )

Obecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je OPZ–Pavlacký  v.o.s., Brněnská 1342, Staré Město 686 03 a kupujícím. Společnost prodávajícího je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou KOS BRNO OR oddíl A.XXXI , vl.69 .

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel(kupující), řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, platným občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634 / 1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, platným obchodním zákoníkem č. 89/2012 Sb.

 

Informace o uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Vymezení pojmů

Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky, nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu doručení kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v těchto případech

1/  zboží se již nevyrábí nebo nedodává ze strany dodavatele a nebo je vyprodáno

2/  změnila se výrazným způsobem prodejní, nebo nákupní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za objednané a zatím nedoručené zboží zaplatil (bankovním převodem / platební kartou ) a prodávající zjistil, že nemůže z výše uvedených důvodů objednávku vykrýt, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu ( běžně do 5 pracovních dnů ). 

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad-sankcí.

Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Případné vráceni peněz probíhá buďto převodem zpět na bankovní účet spotřebitele, nebo jiným, předem dohodnutým, spotřebitelem upřednostňovaným způsobem a to nejpozději do 14ti dnů od převzetí výrobku zpět kupujícím. ( běžně však do 10ti pracovních dnů)

Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a taky s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy). 

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

1 / Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího  již  započato a vznikly tím prodávajícímu prokazatelně náklady

2/  Na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení, nebo zastarání

 

Prodloužené záruky / bonusy / CASHBACKy u zakoupených výrobků

Každý výrobce má různé podmínky prodloužené záruky a CASHBACKu, proto doporučujeme si je vždy pečlivě prostudovat bezprostředně po převzetí zboží, aby jste předešli případným nedorozuměním.

Prodloužená záruka a CASHBACK se neuplatní, je-li kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel.
Nárok na získání deklarované prodloužené záruky u výrobku, nebo získání dárku, popřípadě CASHBACKu nevzniká automaticky po zakoupení zboží, ale je podmíněno registrací této služby zákazníkem na webových stránkách samotného výrobce / dovozce.

Registraci služby Prodloužená záruka a CASHBACKu u vybraných výrobků provede zákazník na webových stránkách výrobce / dovozce tím, že
pravdivě vyplní elektronický formulář. Data zapsaná do tohoto formuláře se uloží do
databáze dovozce / výrobce a zákazníkovi se obratem odešle na zadaný email potvrzení prodloužené
záruky popř. CASHBACKu. Předložení tohoto potvrzení spolu s prodejním dokladem jsou
podmínkou při uplatnění a řešení reklamace Prodloužená záruka, případně vyplacení CASHBACKu.
Aktivace služby musí být provedena na webových stránkách výrobce nejpozději v termínu daném
výrobcem od zakoupení výrobku ( většinou do 14ti dní !!! ). Rozhodné datum nákupu je uvedeno na prodejním dokladu.

 

Prodlení kupujícího s převzetím zboží

Pokud je prodávající na základě kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující současně povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující odmítne převzít zboží, nebo bez řádného odůvodnění zboží nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč  / 2 eura  za každý den prodlení a náhradu nákladů za přepravu (poštovné), kterou musel prodávající zaplatit třetím osobám -přepravním společnostem. Tento nárok vzniká prodávajícímu také v případě, kdy byly splněny podmínky při nákupu zboží s dopravou zdarma. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné dodat objednané zboží opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží. Náklady za opakované doručení výrobku budou kupujícímu vyčísleny a oznámeny patřičným způsobem a kupující je povinen uhradit tuhle částku nejpozději do 14 dnů od doručení na účet prodávajícího ( 322 713 2319 / 0800 )

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, nebo objednávce. Jeho technické údaje jsou uvedeny přímo ve smlouvě na základě technických údajů výrobce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách HQelektro.cz , vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů, ti si vyhrazují právo učinit technické změny na výrobku. Vždy se snažíme tyto informace ověřovat a provádíme jejich pravidelnou kontrolu, ale i přesto nelze nepřesnost zcela vyloučit. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu) v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán.

 

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém procesu. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva  vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím  kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění objednávky úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem ( například písemně, nebo telefonicky). Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku, jejíž autorizaci požadovaným způsobem odmítne kupující provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při nastavení ceny výrobku. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky zaslat alternativní zboží stejného provedení, vzhledu a kvality samozřejmně po předchozím odsouhlasení s kupujícím. Seznam zboží na stránkách HQelektro.cz  je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. 100 % dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky.Zboží zařazené v kategorii : Výprodej, Megaakce je nabízeno s cenou, která je platná pouze na omezený počet kusů, vždy do vyprodání zásob prodávajícího. Zrušení objednávky - kupující ( spotřebitel ) může bez udání důvodu zrušit objednávku  až do potvrzení objednávky dodavatelem - prodávajícím. Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky ( viz sekce kontakty v horní liště ). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo do další aktualizace nabídky. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, až po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době vlastní dopravou, poštou, nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě delší dodací lhůty je zákazník o prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

 

Způsob dopravy

Dopravu na uvedenou adresu kupujícím zajišťuje dodavatel, a to na území celé České a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se pro kupujícího liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání objednaného zboží si zvolí kupující sám v kroku č.2 nákupního košíku ( Doprava a platba ). V případě nevhodného výběru dopravy bude po předchozím telefonickém, nebo písemném schválení s kupujím  typ dopravy změněn. Prodávající má právo změnit typ dopravy ( dopravce ) oproti zvolené dopravě kupujícím v kroku " Doprava a platba " pouze za předpokladu, že bude zachována částka za dopravu, kterou si kupující zvolil.

 

Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách HQelektro.cz cz jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách cen u svých dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za objednané zboží a služby na účet prodávajícího, nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího, nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a u spoustu zboží  dnes slouží i jako záruční list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud to není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, pokud již není v ceně nabízených výrobků. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí zaplacenou částku v plné výši  zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení ( bankovním převodem, poštovním převodem).

 

Způsob uhrazení ceny

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit jedním z následujících způsobů:

- osobně v provozovně prodávajícího

- dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby

-  platební kartou Maestro, Master Card, VISA, MasterCard SecureCode, Verified by VISA a VISA Electron

- úhradou kupní ceny na účet prodávajícího buďto bankovním převodem, nebo prostřednictvím složenky české pošty pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje

 

Převzetí zboží

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, přepravního obalu apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě ( tento dokument má každý přepravce vžy u sebe ) a  zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno - odesláno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z uzavřené kupní smlouvy. Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí očividně poškozené zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím poškozené zásilky ( míněno zjevně poškozeného přepravního obalu ) je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena kupujícím pouze s dopravcem daného zboží. 

 

Osobní odběr zboží

Zboží je v případě objednání kupujícím a při zvolení osobního odběru ve 2. kroku nákupního košíku ( Doprava a platba )  kupujícímu v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 10-ti pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Kupující má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout a bude mu řádně předáno. V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Tato doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Všechny výrobky, u kterých je v e-shopu uvedena delší záruční doba než dva roky, vyžadují bezplatnou registraci po zakoupení výrobku  samotným kupujícím většinou na stránkách dovozců. Věnujte prosím proto pozornost a Váš zakoupený výrobek si zaregistrujte do 14 dní od zakoupení dle informací u konkrétního produktu nabízeném v e-shopu, abyste o prodlouženou záruku nepřišly. Vyjímkou jsou pouze spotřebiče značky LORD, ke kterým dostanete 5ti letý záruční list při převzetí spolu s výrobkem přímo. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad dodaný spolu se zakoupeným výrobkem ( ze zákona ).

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobku, nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným ,nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jako například úderem blesku či jiným atmosferickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů,  jako například přepětí v rozvodné  síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, nebo že došlo k mechanickému poškození zboží.

Kupujícímu, který zboží používá pro účel podnikání, nebo k obchodu, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem ve výši 24 měsíců. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele - občany a pro používání výrobku v domácnosti, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ), nebo používají výrobek prokaztelně k podnikatelské činnosti .

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem

1. Kupující spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a dále přímé náklady spojené s navrácením zboží, jestliže nemůže být vráceno pro svoji povahu obvyklou poštovní cestou. 

2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího HQelektro.cz, Brněnská 1342, Staré Město 68603 nebo emailovou adresu prodávajícího reklamace@hqelektro.cz V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1 těchto obchodních obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Kupující je srozuměn s tím, že v rámci 14 denní lhůty je oprávněn si zboží prohlédnout a vyzkoušet. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkouší při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se jeho hodnota snižovala. I přesto je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, avšak odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Toto snížení hodnoty je prodávající oprávněn jednostranně odečíst od kupní ceny.

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil, nebo po předchozí domluvě a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo jinou formou po předchozí dohodě s kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. V případě, že je odstoupeno spotřebitelem od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, je prodávající oprávněn vrátit poštovné pouze ve výši nejlevnějšího nabízeného poštovného, které mohl kupující k doručení své objednávky vybrat. Neznamená to však, že prodávající nemůže ze své vlastní vůle vrátit celé uhrazení poštovné kupujícím, je-li vyšší, než nejnižší kupujícímu nabídnuté.

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím podnikatelem

V případě, že kupující je podnikatel ( nákup zboží na IČO ), uplatní se pro odstoupení od kupní smlouvy příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění. Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

 

Práva z vadného plnění , záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) a Reklamačním řádem.

2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že výrobek při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel výrobek převzal,

- má výrobek vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se výrobek hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá,

- výrobek odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

- výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Nemá-li výrobek výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového výrobku bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti výrobku, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového výrobku, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím výrobku věděl, že výrobek má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nebo neuplatní-li právo na dodání nového výrobku bez vad, na výměnu její součásti, nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nový výrobek bez vad, vyměnit její součást nebo výrobek opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, která se vyskytne u nového spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li spotřebitel prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou spotřebitel nemůže vadné zboží užívat. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající na prodejním dokladu. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího v jeho provozovně, telefonicky na čísle +420 572 541 599, či elektronickou poštou na adrese reklamace@hqelektro.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ:

1. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů přímo na prodejně prodávajícího. Prodávající dále zajišťuje při doručení zakoupeného elektrozařízení zpětný odběr vyřazeného elektrozařízení a to zdarma. V případě zájmu využití této služby postačí napsat požadavek při objednání a to v 2. kroku do poznámky k objednávce ve formátu "Vyžaduji svoz vyřazeného elektra". V tomto případě je vhodné napsat o jaký spotřebič se jedná a jeho přibližné rozměry a váhu. Dále je možné službu sjednat telefonicky nebo prostřednictvím emailu, kdy kontaktní údaje naleznete na těchto webových stránkách v sekci kontakty.

2. Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti ELEKTROWIN a.s. uvedených na jejích webových stránkách https://www.elektrowin.cz Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci jeho bydliště.

 

.

Informace o splátkách HOME CREDIT

Chcete vybavit svou kuchyň moderními a úspornými spotřebiči? Pokazila se Vám žehlička nebo pračka, ale nemáte právě dost peněz na pořízení nové? Kupte si cokoli, co Vám chybí nebo dosloužilo, jednoduše na splátky.

Spotřebitelský úvěr Vám poskytneme na zboží v hodnotě od 3 000 Kč do 100 000 Kč, takže nezáleží na tom, jestli si potřebujete pořídit jen mikrovlnku, nebo celou kuchyň. Dobu splácení, a tím i výši měsíčních splátek, si zvolíte podle svých možností.

Vše vyřídíte na počkání přímo v prodejně našeho obchodního partnera, a to bez ručitele. Stačí Vám jen dva osobní doklady.