Obchodní podmínky

 OBCHODNÍ PODMÍNKY   HQelektro.cz 

 

 

Obecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je OPZ–Pavlacký  v.o.s., Brněnská 1342, Staré Město 686 03 a kupujícím. Společnost prodávajícího

je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou KOS BRNO OR oddíl A.XXXI , vl.69 .

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel(kupující), řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, platným občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634 / 1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, platným obchodním zákoníkem č. 89/2012 Sb.

 

Informace o uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 

Vymezení pojmů

Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky, nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu doručení kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v těchto případech

1/  zboží se již nevyrábí nebo nedodává ze strany dodavatele a nebo je vyprodáno

2/  změnila se výrazným způsobem prodejní, nebo nákupní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za objednané a zatím nedoručené zboží zaplatil (bankovním převodem / platební kartou ) a prodávající zjistil, že nemůže z výše uvedených důvodů objednávku vykrýt, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu ( běžně do 5 pracovních dnů ). 

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad-sankcí.

Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Případné vráceni peněz probíhá buďto převodem zpět na bankovní účet spotřebitele, nebo jiným, předem dohodnutým, spotřebitelem upřednostňovaným způsobem a to nejpozději do 14ti dnů od převzetí výrobku zpět kupujícím. ( běžně však do 10ti pracovních dnů)

Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a taky s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy). 

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

1 / Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího  již  započato a vznikly tím prodávajícímu prokazatelně náklady

2/  Na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení, nebo zastarání

 

Prodloužené záruky / bonusy / CASHBACKy u zakoupených výrobků

Každý výrobce má různé podmínky prodloužené záruky a CASHBACKu, proto doporučujeme si je vždy pečlivě prostudovat bezprostředně po převzetí zboží, aby jste předešli případným nedorozuměním.

Prodloužená záruka a CASHBACK se neuplatní, je-li kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel.
Nárok na získání deklarované prodloužené záruky u výrobku, nebo získání dárku, popřípadě CASHBACKu nevzniká automaticky po zakoupení zboží, ale je podmíněno registrací této služby zákazníkem na webových stránkách samotného výrobce / dovozce.

Registraci služby Prodloužená záruka a CASHBACKu u vybraných výrobků provede zákazník na webových stránkách výrobce / dovozce tím, že
pravdivě vyplní elektronický formulář. Data zapsaná do tohoto formuláře se uloží do
databáze dovozce / výrobce a zákazníkovi se obratem odešle na zadaný email potvrzení prodloužené
záruky popř. CASHBACKu. Předložení tohoto potvrzení spolu s prodejním dokladem jsou
podmínkou při uplatnění a řešení reklamace Prodloužená záruka, případně vyplacení CASHBACKu.
Aktivace služby musí být provedena na webových stránkách výrobce nejpozději v termínu daném
výrobcem od zakoupení výrobku ( většinou do 14ti dní !!! ). Rozhodné datum nákupu je uvedeno na prodejním dokladu.

 

Prodlení kupujícího s převzetím zboží

Pokud je prodávající na základě kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující současně povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující odmítne převzít zboží, nebo bez řádného odůvodnění zboží nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč  / 2 eura  za každý den prodlení a náhradu nákladů za přepravu (poštovné), kterou musel prodávající zaplatit třetím osobám -přepravním společnostem. Tento nárok vzniká prodávajícímu také v případě, kdy byly splněny podmínky při nákupu zboží s dopravou zdarma. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné dodat objednané zboží opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží. Náklady za opakované doručení výrobku budou kupujícímu vyčísleny a oznámeny patřičným způsobem a kupující je povinen uhradit tuhle částku nejpozději do 14 dnů od doručení na účet prodávajícího ( 322 713 2319 / 0800 )

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, nebo objednávce. Jeho technické údaje jsou uvedeny přímo ve smlouvě na základě technických údajů výrobce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách HQelektro.cz , vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů, ti si vyhrazují právo učinit technické změny na výrobku. Vždy se snažíme tyto informace ověřovat a provádíme jejich pravidelnou kontrolu, ale i přesto nelze nepřesnost zcela vyloučit. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu) v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán.

 

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém procesu. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva  vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím  kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění objednávky úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem ( například písemně, nebo telefonicky). Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku, jejíž autorizaci požadovaným způsobem odmítne kupující provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při nastavení ceny výrobku. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky zaslat alternativní zboží stejného provedení, vzhledu a kvality samozřejmně po předchozím odsouhlasení s kupujícím.

Seznam zboží na stránkách HQelektro.cz  je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. 100 % dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky.

Zboží zařazené v kategorii : Výprodej, Megaakce je nabízeno s cenou, která je platná pouze na omezený počet kusů, vždy do vyprodání zásob prodávajícího. Zrušení objednávky - kupující ( spotřebitel ) může bez udání důvodu zrušit objednávku  až do potvrzení objednávky dodavatelem - prodávajícím. Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky ( viz sekce kontakty v horní liště ).

Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo do další aktualizace nabídky.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, až po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době vlastní dopravou, poštou, nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě delší dodací lhůty je zákazník o prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

 

Způsob dopravy

Dopravu na uvedenou adresu kupujícím zajišťuje dodavatel, a to na území celé České a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se pro kupujícího liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání objednaného zboží si zvolí kupující sám v kroku č.2 nákupního košíku ( Doprava a platba ). V případě nevhodného výběru dopravy bude po předchozím telefonickém, nebo písemném schválení s kupujím  typ dopravy změněn. Prodávající má právo změnit typ dopravy ( dopravce ) oproti zvolené dopravě kupujícím v kroku " Doprava a platba " pouze za předpokladu, že bude zachována částka za dopravu, kterou si kupující zvolil.

 

Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách HQelektro.cz cz jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách cen u svých dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za objednané zboží a služby na účet prodávajícího, nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího, nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a u spoustu zboží  dnes slouží i jako záruční list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud to není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, pokud již není v ceně nabízených výrobků. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí zaplacenou částku v plné výši  zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení ( bankovním převodem, poštovním převodem).

 

Způsob uhrazení ceny

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit jedním z následujících způsobů:

- osobně v provozovně prodávajícího

- dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby

-  platební kartou Maestro, Master Card, VISA, MasterCard SecureCode, Verified by VISA a VISA Electron

- úhradou kupní ceny na účet prodávajícího buďto bankovním převodem, nebo prostřednictvím složenky české pošty pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje

 

Převzetí zboží

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, přepravního obalu apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě ( tento dokument má každý přepravce vžy u sebe ) a  zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno - odesláno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z uzavřené kupní smlouvy. Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí očividně poškozené zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím poškozené zásilky ( míněno zjevně poškozeného přepravního obalu ) je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena kupujícím pouze s dopravcem daného zboží. 

 

Osobní odběr zboží

Zboží je v případě objednání kupujícím a při zvolení osobního odběru ve 2. kroku nákupního košíku ( Doprava a platba )  kupujícímu v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 10-ti pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Kupující má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout a bude mu řádně předáno. V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Tato doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Všechny výrobky, u kterých je v e-shopu uvedena delší záruční doba než dva roky, vyžadují bezplatnou registraci po zakoupení  výrobku  samotném kupujícím většinou na stránkách dovozců. Věnujte prosím proto pozornost a Váš zakoupený výrobek si zaregistrujte do 14 dní od zakoupení dle informací u konkrétního produktu nabízeném v e-shopu, abyste o prodlouženou záruku nepřišly. Vyjímkou jsou pouze spotřebiče značky LORD, ke kterým dostanete 5ti letý záruční list při převzetí spolu s výrobkem přímo. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad dodaný spolu se zakoupeným výrobkem ( ze zákona ).

 

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků, nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným ,nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jako například úderem blesku či jiným atmosferickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů,  jako například přepětí v rozvodné  síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, nebo že došlo k mechanickému poškození zboží.

Kupujícímu, který zboží používá pro účel podnikání, nebo k obchodu, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem ve výši 24 měsíců. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele - občany a pro používání výrobku v domácnosti, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ), nebo používají výrobek prokaztelně k podnikatelské činnosti .

 

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží a odstranění takovéto vady v zákonem stanovené lhůtě. Místem uplatnění reklamace po předešlé dohodě je buďto kamenná prodejna internetového obchodu HQelektro.cz  ,nebo jiné místo dle informací po předchozí domluvě od prodejce. Pro uplatnění reklamace zboží je nutno vypsat reklamační formulář ( reklamační formulář je ke stažení v horním menu hlavní strány eshopu www.HQelektro.cz v záložce "Servisní informace " nebo ZDE) který je nutno vytisknout, vyplnit a poslat zpět k nám na mailovou adresu reklamace(zavináč)HQelektro.cz , popřípadě sepsat zápis o reklamaci a zaslat poštou, nebo mailem na adresu www.reklamace( zavináč )HQelektro.cz,. Kupující v něm uvede svoje jméno, příjmení, telefon, model výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popíše co možná nejpodrobněji závadu. Může uvést, jak požaduje v rámci možností daných platným zákonem reklamaci vyřídit a to včetně způsobu vrácení finančních prostředků v případě odstoupení od kupní smlouvy. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury ( v tomto případě stačí jen napsat číslo faktury / prodejního dokladu  ), dále záručního listu, pokud byl spolu s výrobkem dodán a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní - to znamená včetně všech kabelů,hadic, návodů, CD, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout a při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence ( potvrzený dodací list / originál prodejního dokladu vystaveného při prodeji výrobku ). V zájmu rychlejšího vyřízení reklamace může kupující reklamaci uplatnit přímo v nejbližším autorizovaném servisním středisku dané značky, jehož adresu můžete získat telefonickým, nebo písemným dotazem či nalézt na našich stránkách v sekci " Servisní informace ". V případě nutnosti odeslání výrobku do servisu je vhodné zboží zasílat nejlépe v originálním obalu, nebo ve  vyhovujícím přepravním obalu, protože servis neručí za případné mechanické poškození vzniklým při přepravě zboží-výrobku k němu do servisu. Zboží zasílané do servisu musí být vždy kompletní - včetně dodávaného příslušenství.

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace-vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží, popřípadě mu bude zboží vráceno/doručeno na zpět. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní ( 30 dní ).

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitelé jsou oprávněni řešit spor prostřednictvím mimosoudního řízení. K řešení sporu je v takovém případě příslušná Česká obchodní inspekce. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou následující: http://www.coi.cz/.

 

 

Právo prodávajícího na náhradu vynaložených nákladů vynaložených s vrácením zboží

Kupující  bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle  § 53 odst. 7 občanského zákoníku - právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, má prodávající podle ustanovení § 53 odst. 10 občanského zákoníku právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje či nikoliv. Prodávající upozorňuje kupujícího, že vynaložené náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z reálných nákladů, které musí prodávající skutečně vynaložit a tudíž budou odečteny kupujícímu z kupní ceny výrobku. Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení celé kupní ceny jednostranně odečíst svůj nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody, nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.

Níže uvedené částky jsou pouze orientační a liší se u konkrétních případů vráceného zboží:

- umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu ( 300,- Kč až 1.000,- Kč )

- odborná výměna poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží ( 100,- Kč až 3.000,- Kč )

- nutná přeprava zboží k odborným "třetím" osobám a zpět k prodávajícímu ( pouze ve vyjímečných případech ) ( 300,- Kč až 2 000,- Kč )

- pořízení nového přepravního obalu  ( 300,- Kč až 1.000,- Kč )

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, zejména jméno, příjmení a adresa zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného doručení objednaného zboží) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem  obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Společnost OPZ–Pavlacký v.o.s. ( HQelektro.cz   ) je řádně registrovaným zpracovatelem osobních údajů dle platné právní úpravy.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

Tímto beru jako kupující na vědomí, že společnost:

OPZ-Pavlacký v.o.s. v.o.s.( HQelektro.cz ), IČ: 00566209,

se sídlem Brněnská 1342 , Staré Město , 686 03,
zapsaná v OR vedeném pod spisovou značkou KOS BRNO OR oddíl A.XXXI , vl.69

zpracovává mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa / bydliště, telefonní číslo, e-mail, a to za účelem vyřízení mé objednávky v e-shopu https://www.HQelektro.cz, plnění povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi mnou a správcem prostřednictvím internetového obchodu Správce a navazujících služeb Správce,

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Zároveň beru na vědomí, že do účinnosti GDPR (tj. do 25. 5. 2018) jsou údaje poskytovány v režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom/a toho a uděluji souhlas s tím, že Správce může mnou poskytnuté osobní údaje (v rozsahu uvedeném výše) poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů dalším zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje pro Správce a poskytují záruky vhodného a řádného zpracování osobních údajů a dále náležitou ochranu osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje poskytnuté Správci, budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a poté po dobu nutné archivace v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Dále tímto prohlašuji, že jsem si vědom/a svého práva na informace o zpracování mých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) práva podat stížnost u dozorového úřadu. Jsem srozuměn/a s tím, že ode dne 25. 5. 2018 mám dále i právo na přenositelnost mých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, poskytl/a jsem je zcela svobodně, vědomě, dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jejich poskytnutí je nezbytné k realizaci shora uvedené služby.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a  dopravních nákladů.

Informace o splátkách HOME CREDIT

Chcete vybavit svou kuchyň moderními a úspornými spotřebiči? Pokazila se Vám žehlička nebo pračka, ale nemáte právě dost peněz na pořízení nové? Kupte si cokoli, co Vám chybí nebo dosloužilo, jednoduše na splátky.

Spotřebitelský úvěr Vám poskytneme na zboží v hodnotě od 3 000 Kč do 100 000 Kč, takže nezáleží na tom, jestli si potřebujete pořídit jen mikrovlnku, nebo celou kuchyň. Dobu splácení, a tím i výši měsíčních splátek, si zvolíte podle svých možností.

Vše vyřídíte na počkání přímo v prodejně našeho obchodního partnera, a to bez ručitele. Stačí Vám jen dva osobní doklady.